PC yn Frentsjer in 3e priis wûn

Even weromsjen.
Us kollega, Remmelt Bouma, learkrêft op De Romte yn Itens, hat yn de simmer op de PC yn Frentsjer in 3e priis wûn. Wat geweldich!!!